CARESSE - Results Phase 4

Summary

The fourth phase of the project (STANDARDIZATION), has been aimed to adjust CARESSE’s activities to the specific requirements of the European Space Agency and to strengthen international cooperation. The main activities carried out during this stage were focused on: identifying ECSS standards with relevant applicability within Centre's activities, implementation of ECOS (ESA Costing Software) platform, elaboration of a strategic IPR development plan, participation to ISO working groups, and organization of a dedicated workshop for  project’s results dissemination.

Since the beginning of the project, one of the main targets of CARESSE was to adjust Centre’s research activities in order to become a relevant and competent partner for ESA’s EO missions. A first step in this direction was to familiarize with the ECSS standardization system (which contains a single coherent set of standards that are easy to use in all European space activities). The Centre’s researchers have attended dedicated training courses and were able to identify few niches where the scientific activities developed in CARESSE would fit the best with ESA’s goals. So far, three main directions have been identified: (1) development of algorithms and software for new data products, (2) developing technologies for high resolution and, (3) participation in campaigns calibration / validation of satellite missions.

In order to ease the economical procedures during contracting with the European Space Agency, ECOS5 (ESA Costing Software) has been implemented. One of the researchers has being trained to use the software. ECOS5 has proved to be a useful tool for calculating and aggregating the price elements of the financial proposals signed with ESA.

Standardization of scientific activities carried out within the Centre, was performed by Dr. Doina Nicolae’s involvement in ISO / TC 146 / SC 5 / WG 6 N 99 and ISO / DIS 28902-2 technical committiees.

In order to protect scientific and technical results derived from CARESSE’s activities, an Intellectual Property development plan for IP management and protection and innovation capacity building has been elaborated, in accordance with Romanian and EU laws.

To disseminate the most important results achieved within the project, a workshop has been organized. The event "Contributions Romanian environmental and Earth observation" had held on 20th of September 2016, at the Romanian Atmospheric Observatory headquarter. The meeting was attended by researchers from various institutions, teachers from academia, representatives of companies, distributor of equipment, all with activities in Environmental Sciences. Contributions to participants in the workshop were gathered in proceeding (ISBN 978-606-987-281-2).

Following all the specific objectives developed during the previous phases, a series of regular activities were carried out. They were focused on organization and participation at various workshops, participation in scientific measuring and inter-calibration campaigns, elaboration of scientific papers and presentations at national and international conferences, publication of scientific results in ISI, submitting projects to the latest national and international competitions, training of researchers, installing new equipment purchased with funding from other projects. Also CARESSE has continued to provide scientific and technical support for undergraduate, postgraduate and doctoral students. A series of popular science events (Another Kind of School, Researchers Night, Sci + Fi Fest) helped to increase the visibility of the Centre.

REZUMAT

A patra etapă a proiectului (STANDARDIZARE) a avut ca obiectiv specific adaptarea activităţilor Centrului CARESSE la cerințele specifice ale Agenției Spațiale Europene și consolidarea colaborărilor internaționale. Activitățile principale desfășurate pe parcursul acestei etape au avut în vedere: identificarea standardelor ECSS cu aplicabilitate relevantă ȋn cadrul activităţilor Centrului, implementarea platformei ESA Costing Software (ECOS), elaborarea unui plan privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile ȋn cadrul Centrului CARESSE, organizarea unui workshop dedicat diseminării rezultatelor proiectului.

Încă de la începutul derulării proiectului s-a avut în vedere adaptarea activităților Centrului la cerințele ESA. Un prim pas în această direcţie a constat în familiarizarea cu sistemul de standardizare ECSS, sistem ce conține un set unic şi coerent de standarde care să fie ușor de folosit în toate activitățile spațiale europene. Reprezentanți ai Centrului au participat la cursurile organizate de Agenția Spatială Romană (ROSA) în colaborare cu Agenția Spatială Europeană (ESA), și au reușit să identifice nișele în care se integrează cel mai bine activitățile grupului de cercetare de la INOE pe direcțiile trasate de ESA. Astfel, până în prezent s-au identificat trei direcții importante: dezvoltarea de algoritmi și software pentru obținerea de noi produse de date, dezvoltarea de tehnologii de rezoluție înaltă și participarea la campanile de calibrare/validare ale misiunilor satelitare.

Pentru uşurarea desfăşurarii procedurilor economice ȋn perioada contractărilor cu Agenţia Spaţială Europeană, a fost implementată platforma ECOS5, unul din cercetătorii CARESSE fiind instruit ȋn utilizarea softului. Utilizarea platformei ECOS a eficientizat contractările realizate pe ȋntreaga perioadă de desfăşurare a proiectului.

Standardizarea activităților științifice desfăşurate ȋn cadrul Centrului, s-a realizat prin implicarea doamnei Dr. Doina Nicolae în grupurile de lucru ISO/TC 146/SC 5/WG 6 N 99 şi ISO/DIS 28902-2.

Pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală asupra producṭiei științifice și tehnice realizată în cadrul Centrului CARESSE a fost elaborat documentul “Drepturile de proprietate intelectuală aplicabile în cadrul Centrului pentru teledetectia atmosferei și observarea Pământului din spațiu – CARESSE”, în care se precizează că toate activele intelectuale obținute în cadrul Centrului sunt protejate în conformitate cu legislația românească și internațională.

Diseminarea celor mai importante rezultate obţinute în cadrul proiectului, s-a prin organizarea workshop-ului final intitulat “Contribuţii românești în domeniul mediului și observării Pamântului”. Evenimentul a avut loc pe 20 septembrie 2016 la sediul Observatorului Atmosferic Român. La întâlnire au participat cercetători de la diverse instituṭii, cadre didactice din mediul academic, reprezentanți ai companiilor distibuitoare de echipamente, toți având activități în domeniul Științelor Mediului. Contribuțiile participanților la acest workshop au fost adunate într-un volum ce cuprinde informaṭii despre cele mai importante proiecte românești din domeniul mediului și observării Pamântului care s-au derulat sau sunt în curs de desfăşurare (ISBN 978-606-987-281-2).

Urmând în paralel și obiectivele specifice din etapele precedente, au fost desfășurate o serie de activități curente. Acestea au vizat organizarea și participarea la diverse workshop-uri și întâlniri de lucru în cadrul proiectelor aflate în derulare, participări la campanii științifice de măsurare și intercalibrare de echipamente, elaborarea de lucrări științifice și prezentarea acestora la conferințele naționale și internaționale, publicarea rezultatelor științifice în reviste cotate ISI, depunerea de proiecte la competițiile naționale și internaționale recente, instruire continuă a cercetătorilor, instalarea noilor echipamente achiziționate cu finanțări din alte proiecte. De asemenea, CARESSE a continuat să acorde suport științific și tehnic studenților, masteranzilor și doctoranzilor. O serie de activități de popularizare a științei în rândul publicului larg au contribuit la creșterea vizibilității Centrului și au subliniat importanța acestuia în peisajul științific românesc și european.

Raport Stiintific Tehnic_4.pdf