CARESSE - Results Phase 3

Summary

This stage had the following specific objectives (1) development, organization and harmonization of scientific and technological capacities in order to use remote sensing techniques for space applications and (2) adaptation to the specific requirements of the European Space Agency and consolidation of international collaborations. The activities undertaken during this project stage aimed to create and consolidate strategic partnerships with national and international R&D institutions, academic institutions and industrial entities, in order to ensure the sustainability of the competency center CARESSE and project finalization.

During the entire stage, meetings with interested parties (researchers, services/data providers, users, government institutions and decision factors) were held at workshops, conferences and project presentations. During these events, discussions were undertaken regarding the routes for technological and scientific transfer and/or related to the organization of technological and scientific capacities needed for a successful achievement of on-going and future projects, and new collaborations were consolidated and/or initiated. Following the discussions, INOE through CARESSE will be involved in the activities of the pan-European ACTRIS consortium, from its implementation stages. One of the most important tasks will be to configure the Lidar Calibration Center (LiCal) - laboratory destined to provide calibration services to all Lidar stations from ACTRIS and to external users. In order to achieve the tasks, assumed during the international consortium, CARESSE has started a national infrastructure ACTRIS-RO.

In order to support the main objective of CARESSE, INOE has initiated a series of partnerships with national and international research institutions, within the innovation and research program HORIZON2020. Projects focused on expertise exchange and know-how and on networking (GEO-CRADLE) have been funded, activities being planned to start in 2016. In order to create a sustainable infrastructure that will increase the scientific and technological capacities of the Center, a project proposal has been submitted within the Competitive Operational Program 2014-2020, which is under review. Several research projects have been developed and submitted at varied competitions, being currently under review.

The results obtained during the research activities (studies, campaigns) undertaken under CARESSE, have been presented at conferences, seminars and international workshops. A part of the results have been already published in ISI indexed journals and/or sent to publication. CARESSE researchers were also involved in the organization and chairing of discussions during sessions for oral and poster presentations, and have proposed to host in Romania important scientific events.

Following the specific objectives from the previous stages, a series of new activities were undertaken. These aimed the installation of new equipment (solar -lunar photometer and PANDORA 2S spectrometer) purchased with funds from other ongoing projects. In addition, CARESSE has continued to provide scientific and technical support to undergraduate, MSc and PhD students from partner Universities, by undertaking and finalizing their research projects. A series of activities for science popularization among children (Another kind of School, Researchers Night), radio shows, have contributed to the visibility increase of the Center and have highlighted its importance in the Romanian and European scientific community.

For successful achievement of the Center's activities, a budget supplementation was needed to cover the repair and maintenance services of the equipment used within the project and campaigns, and also to purchase computers for the new staff.

Rezumat

Aceasta etapa a avut ca obiective specifice (1) dezvoltarea, organizarea și armonizarea capacităților științifice și tehologice în vederea utilizării tehnicilor de teledetecție pentru aplicațiile spațiale și (2) adaptarea la cerințele specifice ale Agenției Spațiale Europene și consolidarea colaborărilor internaționale. Activitățile desfășurate pe parcursul etapei au avut în vedere crearea și consolidarea de parteneriate strategice cu instituții de cercetare-dezvoltare, instituții academice și entități industriale, atât din țară cât și din afara granițelor, cu scopul de a asigura sustenabilitatea centrului de competențe CARESSE și după finalizarea proiectului.

Pe întreg parcursul etapei, au avut loc întâlniri cu părțile interesate (cercetători, furnizori de servicii/date, utilizatori, organizații guvernamentale și factorii de decizie) prilejuite de participările la workshop-uri, conferințe, întâlniri și prezentări de proiect. În cadrul acestor evenimente s-au purtat discuții legate de modalitățile de transfer tehnologic și științific și/sau legate de organizarea capacităților științifice și tehnologice necesare bunei desfășurări a proiectelor în curs și a celor viitoare, au fost consolidate și/sau inițiate noi colaborări. Urmare a convorbirilor purtate, INOE prin CARESSE va fi implicat în activitățile consorțiului pan-european ACTRIS, încă din fazele de implementare. Una din cele mai importante sarcini va consta în configurarea Centrul de Calibrare Lidar (LiCal) – un laborator destinat să ofere servicii de calibrare tuturor stațiilor Lidar din ACTRIS precum și utilizatorilor externi. Pentru indeplinirea sarcinilor asumate în cadrul consorțiului international, CARESSE a inițiat organizarea infrastructurii naționale ACTRIS-RO.

Pentru a susține obiectivul principal al CARESSE, INOE împreună cu instituții de cercetare din țară și din străinătate au inițiat o serie de parteneriate în cadrul programului de cercetare și inovare Horizon2020. Proiecte axate pe schimbul de expertiză și know-how (ECARS) și de networking (GEO-CRADLE) au fost acceptate pentru finanțare, activitățile urmând să înceapă din 2016. Pentru a crea o infrastructură sustenabilă, care să crească capacitatea științifică și tehnologică a Centrului, a fost depusă o propunere de proiect în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014 – 2020, aflată în curs de evaluare. Numeroase proiecte de cercetare au fost elaborate și depuse la diverse competiții fiind supuse evaluării.

Rezultatele obținute în cadrul activităților de cercetare (studii, campanii) desfășurate sub umbrela CARESSE au fost comunicate în cadrul conferințelor, seminariilor și workshop-urilor internaționale. Parte din aceste rezultate au fost deja publicate în reviste cotate ISI și/sau au fost trimise spre publicare. Cercetătorii CARESSE s-au implicat de asemenea și în organizarea și moderarea discuțiilor din cadrul sesiunilor de lucrări și postere, și au susținut candidatura României la organizarea unor evenimente științifice importante.

Urmând în paralel și obiectivele specifice din etapele precedente, o serie de activități noi au fost desfășurate. Acestea au vizat instalarea noilor echipamente (fotometrul solar – lunar și spectrometrul PANDORA 2S) achiziționate cu finanțări din alte proiecte aflate în curs de desfășurare. De asemenea, CARESSE a continuat să acorde suport științific și tehnic studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățile partenere, care și-au elaborat și definitivat lucrările de diplomă, disertație și tezele de doctorat. O serie de activități de popularizare a științei în rândul tinerilor (Scoala Altfel, Noaptea Cercetatorilor), emisiuni radio, au contribuit la creșterea vizibilității Centrului și au subliniat importanța acestuia în peisajul științific românesc și european.

În vederea bunei desfășurări a activităților Centrului, o suplimentare bugetară a fost necesară pentru acoperirea serviciilor de reparații și mentenanță a echipamentelor utilizate în cadrul proiectelor și campaniilor, precum și pentru achiziționarea unor sisteme computer pentru personalul angajat în desfășurarea proiectului.

 

F3_Raport Stiintific Tehnic.pdf